Sund planet

Vi er bevidste om, at vi har et ansvar – og en mulighed – for at intensivere og forbedre vores indvirkning på kloden og dens befolkning. I løbet af de sidste år, har vi gjort store fremskridt i forsøg på nå vores mål om ikke længere at sende affald fra vores faciliteter til deponering. Vi er også i gang med at reducere vores direkte udledning af drivhusgasser (GHG) gennem vedvarende energi og energieffektivitet, og vi ser betydelige fremskridt i forhold til reduktion af mad- og andet affald på alle vores 126 produktionsanlæg rundt om i verden.

Selv om vi fortsætter arbejdet med at reducere miljøpåvirkningen af vores direkte driftsaktiviteter, er vi godt klar over, at hovedparten af vores indvirkning på kloden stammer fra vores udvidede forsyningskæde. For eksempel stammer omtrent tre fjerdedele af vores drivhusgasser fra landbrug og ændringer i arealanvendelse i forbindelse med dyrkning af de ingredienser, vi skal bruge til at fremstille vores produkter. De motorer, der driver den globale forretning — vores forsyningskæder — er i stykker, og vi arbejder på at transformere dem.
 
Efter en grundig gennemgang af vores ressourceforbrug i hele vores værdikæde (fra marker til fabrikker til familiens bord), har vi nu en bedre forståelse af vores aftryk på kloden; mere specifikt, hvilken indvirkning vores virksomhed har på klimaforandringer, vandspænding og jordbrug. Og vi har en plan for at tackle disse udfordringer, både internt og gennem deltagelse i programmer såsom Champions 12.3, som har til formål at fremskynde udviklingen hen imod at nå FN's mål for bæredygtig udvikling.
 
De videnskabelige beviser taler deres tydelige sprog, og derfor har vi sat ambitiøse mål med hensyn til klimaindsats, jordforvaltning og vandforvaltning for at bidrage til at opnå vores vision om en sund planet og sunde mennesker. Vi arbejder på at takle disse spørgsmål inden for de vigtigste forsyningskæder — kakao, ris og mynte (som er dem, vi taler mest om), samt palmeolie, oksekød, papirmasse og papir, soja og mejeriprodukter — over hele verden.

Mars relying on solar panels for energy use.

Klimaindsats

Menneskehedens drivhusgasemissioner har ændret sammensætningen af vores atmosfære, og rundt om i verden begynder vi at mærke virkningerne – øget gennemsnitstemperatur og ekstreme temperaturer, ændringer i nedbørsmønstrene samt barskere og mindre forudsigeligt vejr.

Videnskaben tilråder, at hvis vi vil undgå virkelig grimme konsekvenser, skal vi begrænse den globale opvarmning til mindre end den grænse på 2 grader celsius, der er nævnt i Parisaftalen om klimaændringer. Vi vil gerne yde vores bidrag, så vi har fastsat et mål for at reducere de samlede drivhusgasemissioner i hele vores værdikæde med 27 procent i 2025 og 67 procent i 2050 (i forhold til niveauerne i 2015).

Healthy Planet - 3a

Vandforvaltning

Vandknaphed påvirker 40 procent af verdens indbyggere, og det tal stiger i takt med den fortsatte befolkningstilvækst. Landbrug er den største forbruger af vand, så hvis vi skal kunne administrere denne livsvigtige ressource på bæredygtig vis, skal vi fokusere på, hvad der dyrkes i vores forsyningskæder, hvordan det dyrkes, og hvor det dyrkes.

Mars_Land Use_IMG_8088_0

Jordbrug

Vi er afhængige af landmænd over hele verden for råmaterialer som ris, kakao og vanilje hver dag. I hundredvis af år har landbrugsinnovationer bidraget til at øge landmændenes udbytte med henblik på at brødføde Jordens stigende befolkning, men samtidig har disse fremskridt medført nye udfordringer for landbruget, herunder forringet jordkvalitet, gødning og pesticider i afstrømningsvandet samt virkningerne af klimaændringer.

Der skal gøres noget ved disse udfordringer, hvis jorden også i fremtiden skal kunne anvendes produktivt, og biodiversiteten, levesteder og naturressourcer skal bevares. 

Gennemsigtighed og måling

Vi udvikler til stadighed politikker, holdninger og handlingsplaner til støtte for vores mål om bæredygtighed for alt lige fra vedvarende energi og skovrydning til vandforbrug.

Worker documenting recycled packaging

Bæredygtig emballage

Emballagen er i centrum for alle Mars-produkter. Den skal sikre produkterne under transport og holde dem friske, og den identificerer vores brands. Mars forstår vigtigheden af emballage, og derfor planlægger vi, at al vores emballage skal være 100 procent genanvendelig i 2025.

For at vi kan nå dette mål, er det ikke blot den fysiske emballage, der skal ændres. Mars opfordrer forbrugerne til at bortskaffe deres emballage på ansvarlig vis. Derudover vil vi arbejde på at ændre genbrugs-infrastrukturen ved at udvikle en plastsorteringsfacilitet, der muliggør korrekt genbrug for mere end 90 procent af plastaffaldet.